Митническо представителство

Екстранс ООД има разрешение от Министерство на финансите да осъществява дейност като митнически агент във всички митнически учреждения на Република България – Разрешение за митнически агент / г.

Отдел “Митническо обслужване” на Екстранс ООД предлага осъществяване на пряко митническо представителство пред ТМУ София (както и прилежащите и митнически бюра и митнически пунктове – Столична Митница, МП Летище “София”, МБ София Запад – Илиянци, МБ София Изток (Кремиковци), както и пред всички съществуващи митнически учреждения на Република България.

Чрез коректни професионални отношения с митническите служби и акуратно изготвени документи, се стремим да извършваме бързо и ефективно уреждане на митническите формалности и освобождаване на стоките при възможно най-кратки срокове.

Основни услуги предлагани от отдел “Митническо обслужване” на Екстранс ООД

Митническо представителство

Екстранс ООД извършва за своите клиенти пряко митническо представителство по смисъла на чл. 5 от Митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и процедури за даване на митническо направление и поставяне на стоки под различни митнически режими:
Транзит
Внос (Импорт)
Износ (Експорт)
Митническо складиране
Временен внос
Временен износ
Обработка под митнически контрол
Внасяне на стоки в свободна зона или в свободен склад
Активно усъвършенстване
Пасивно усъвършенстване
Изоставяне на стоки в полза на държавата
Унищожаване на стоки

Декларации за сигурност и безопасност

Подаване на декларации за сигурност и безопасност
Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ)
Обобщена декларация за напускане (ОДН)

Изготвяне и оформяне на документи

Изготвяне на всички видове митнически документи, търговски документи и транспортни документи, сертификати, удостоверения и др.
Искания
— за разрешения за използване на опростени процедури за деклариране
— за удължаване на срокове
— за преместване на стоки на друго място под митнически надзор
— за допускане на безмитен внос
— други

Офисите на отдел “Митническо обслужване” на Екстранс ООД има изградена криптирана връзка „система-система” със сървъра на Агенция Митници за електронно подаване на документи, като преноса на данни се осъществява чрез оптичен кабел до нашата локална мрежа.

Складиране

Временно складиране за стоки под митнически контрол – в рамките до 20 дни.
Митническо складиране за стоки под митнически контрол – неограничен
Свободно складиране за стоки извън митнически контрол – неограничен

Допълнителни услуги

Банкова гаранция – обезпечаване на митните сборове при транзит и реекспорт на стоки
Митнически консултации
Карго застраховки
Количествен и качествен стоков контрол
Интрастат деклариране
Съгласуване и съдействие при работа с различни ведомства
Посредничество за контакт със сходни митнически агенции в страната