Износ

Митнически режим Износ (Експорт)

Митническият режим Износ (Експорт) позволява изнасяне на местни (общностни) стоки извън митническата територия на Европейският съюз. Стоките, предназначени да бъдат изнесени, следва да се декларират за поставяне под режим Износ. Износът обхваща прилагането на мерките на търговската политика, извършването на митнически формалности, предвидени при изнасяне на стоки, а когато това е предвидено и облагане на стоките с износни митни сборове.

Необходими документи за поставяне на стоки под митнически режим Износ (Експорт)

За обработката и реализиране на митнически режим Износ са нужни следните документи:
??? Транспортни документи!!!???
– Търговски документи
— оригинална фактура (Invoice),
— опаковъчен лист (Packing List),
— сертификати за произход, качество и др. (ако се изискват)
– Разрешителни за Износ – необходимиъте разрешителни, които се изискват според спецификата на стоката
– Заявка за митническо представителство по приложен за попълване образец (вижте в бланки или в документи)
– Пълномощно за митническо представителство – Оригинално нотариално заверено пълномощно за митническо представителство по приложен за попълване образец (вижте в бланки или в документи)
– Фирмени документи – заверени копия с надпис „Вярно с Оригинала”:
— за регистрирани фирми в Търговския регистър – удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията
— за непререгистрирани фирми – Булстат, актуално състояние, не по-старо от 3 месеца, съдебно решение
– EORI регистрация – копие на документ за EORI регистрация

Бланки

[fa icon=”fa-file-pdf-o”] Пълномощно за пряко митническо представителство (изтегли)
[fa icon=”fa-file-pdf-o”] Заявка за митническо представителство