Внос

Митнически режим Внос (Импорт)

Митническият режим Внос, придава на необщностните стоки (стоки от трети страни) статут на местни (общностни), след прилагането на мерките на търговската политика, извършването на митнически формалности предвидени при въвеждане на стоки и облагането им с дължимите държавни вземания.

Необходими документи за поставяне на стоки под митнически режим Внос (Импорт)

За обработката и реализиране на митнически режим Внос са нужни следните документи:
– Транспортни доокументи – оригинални транспортни документи според вида транспорт, както следва:
— CMR (международна товарителница за автомобилен превоз),
— AWB (международна авио товарителница за въздушен превоз),
— B/L (коносамент – основен международен стоково разпоредителен документ за превози на стоки по вода), ако са TO ORDER надлежно джиросани.
– Търговски документи
— оригинална фактура (Invoice),
— опаковъчен лист (Packing List),
— сертификати за произход, качество и др. (ако се изискват)
—* копие на транспортната фактура при условия на доставка EXW или FOB
– Документ за произход в случай на ползване на преференции
– Разрешителни за внос – необходимите разрешителни, ако са изискуеми от държавните органи – според спецификата на стоката
– Платежни документи – оригинални платежни нареждания за Мито и ДДС, в случай на електронно банкиране, разпечатани и заверени с мокър печат
– Заявка за митническо представителство по приложен за попълване образец (вижте в бланки или в документи)
– Пълномощно за митническо представителство – Оригинално нотариално заверено пълномощно за митническо представителство по приложен за попълване образец (вижте в бланки или в документи)
– Фирмени документи – заверени копия с надпис „Вярно с Оригинала”:
— за регистрирани фирми в Търговския регистър – удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията
— за непререгистрирани фирми – Булстат, актуално състояние, не по-старо от 3 месеца, съдебно решение
– EORI регистрация – копие на документ за EORI регистрация

Бланки

[fa icon=”fa-file-pdf-o”] Пълномощно за пряко митническо представителство (изтегли)
[fa icon=”fa-file-pdf-o”] Заявка за митническо представителство